Selecteer een pagina

DISCLAIMER

Aangetekendversturen.com een service van Caramello Online Services B.V. (Kamer van Koophandel: 54787343), hierna te noemen Aangetekendversturen.com, verleent u hierbij toegang tot https://aangetekendversturen.com (“de Website”) en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen.

Aangetekendversturen.com behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Aangetekendversturen.com spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Aangetekendversturen.com.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

De inhoud van de Website wordt gedeeltelijk langs geautomatiseerde weg verkregen. Aangetekendversturen.com doet haar uiterste best deze inhoud zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Desondanks is het mogelijk dat deze inhoud onvolledig, achterhaald en/of onjuist is.

Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op de Website. Aangetekendversturen.com oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Aangetekendversturen.com nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Aangetekendversturen.com en haar licentiegevers en bezoekers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Aangetekendversturen.com, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-disclaimergenerator gegenereerd.

Via de Diensten van Aangetekendversturen.com, een service van Caramello Online Services B.V., gevestigd te Haarlem aan de Nieuwe Gracht 55. 2011 ND en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54787343, worden persoonlijke gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt.

Aangetekendversturen.com vindt het van het grootste belang om uw privacy onder alle omstandigheden te
beschermen. Aangetekendversturen.com haar verantwoordelijkheid op dit gebied ziet u terug in onderstaande
privacyverklaring. In deze verklaring wordt uitgelegd welke gegevens er worden verzameld en
gebruikt, op welke manier en met welk doel.

Belangrijk te vermelden is dat Aangetekendversturen.com slechts als ‘bezorger’ optreedt aangaande het
mailverkeer tussen zender en ontvanger: op geen enkel moment in het proces kunnen medewerkers
van Aangetekendversturen.com kennis nemen van de inhoud van een aangetekend bericht.
Deze privacyverklaring is gebaseerd op de General Data Protection Regulation (GDPR) en vooral de
Nederlandse invulling daarvan, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Meer algemene informatie over de dienst Aangetekendversturen.com
vindt u op de website: https://aangetekendversturen.com.
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25 mei 2020

Toepasselijkheid
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die
u mondeling of schriftelijk aan ons (Aangetekendversturen.com) verstrekt, bijvoorbeeld via een aanvraag tot
nadere informatie, contactformulier of opdrachten die u bij ons plaatst. Wij hechten – zoals eerder
aangegeven – groot belang aan de privacy van onze (potentiële) afnemers en betrachten daarom de
grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van de persoonsgegevens. Wij
verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Aangetekendversturen.com is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van
uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat alleen wij bepalen welke persoonsgegevens worden
verwerkt, met welk doel en op welke manier. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming met de AVG.

Overzicht persoonsgegevens
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 Voor- en achternaam
 E-mailadres
 IP-adres van een websitebezoeker
 Geboortedatum (enkel in combinatie met het gebruik van iDIN of eID)
 Woonplaats (enkel in combinatie met het gebruik van iDIN of eID)
 Telefoonnummer (bij een commerciële info aanvraag of 2FA via SMS)

Doel en grondslagen verwerking persoonsgegevens
Door akkoord te gaan met deze privacyverklaring geeft u expliciet toestemming in de zin van artikel 6
lid 1 sub a van de AVG voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor de hierna genoemde
doelen. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Indien u echter bepaalde gegevens niet
aan ons verstrekt of niet door ons laat verwerken, kunnen wij u mogelijk niet goed van dienst zijn.
Indien u ons geen expliciete toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw
persoonsgegevens of indien u deze toestemming heeft ingetrokken, kan op de verwerking van uw
persoonsgegevens de grondslagen van de artikelen 6 lid 1 sub b, sub c en/of sub f van de AVG van
toepassing zijn. Verwerking van uw persoonsgegevens kan in dat geval zonder uw toestemming
plaatsvinden, mits dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent
of wordt, dan wel noodzakelijke voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van
Aangetekendversturen.com Daarnaast kan er op ons een wettelijke verplichting rusten om uw
persoonsgegevens te verwerken.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 Het inloggen en verifiëren/authentiseren van gebruikers van de dienst;
 Communicatie tussen ons en de afnemers;
 Het monitoren en auditen van de dienst;
 Het analyseren van statistieken en optimaliseren van de dienst.
 Het verzenden van onze nieuwsbrief;
 U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is ter uitvoering van onze dienstverlening;
 U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Verstrekking aan derden
Wij kunnen uw persoonsgegevens uitsluitend delen met derden als dit verenigbaar is met de
hierboven genoemde doelen. Verstrekking aan derden kan noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van
de overeenkomst die wij met u sluiten, noodzakelijk zijn voor de behartiging van een gerechtvaardigd
belang van ons, of noodzakelijk zijn om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting die op
ons rust. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw
gegevens. Wij blijven evenwel verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Buiten de voorgaande
situaties verstrekken wij uw persoonsgegevens alleen aan andere derden met uw nadrukkelijke
toestemming.

Commerciële doeleinden
Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om u nader te informeren over onze dienstverlening. U
zal in dat geval slechts worden geïnformeerd op het door u geregistreerde e-mailadres. Indien u geen
informatie over relevante producten of diensten wenst te ontvangen, dan kunt u dit eenvoudig
aangeven door op “uitschrijven” te klikken in de ontvangen nieuwsbrief.
Uw persoonsgegevens worden door ons ook gebruikt voor de optimalisering van onze
dienstverlening. Uw persoonsgegevens worden in dat kader geanonimiseerd en zijn dus niet meer tot
u herleidbaar.
Uw gegevens worden niet verkocht of gedeeld met derden voor commerciële doeleinden, tenzij u
hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft.

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op
uw computer, tablet of smartphone. U kunt u afmelden voor deze cookies door uw internetbrowser
zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder
is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Wij maken gebruik van de navolgende cookies:
 Functionele cookies: dit zijn cookies die noodzakelijk voor de technische werking van de
website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en
onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website
optimaliseren. Dit zijn analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy waarvoor wij
geen voorafgaande toestemming van u nodig hebben.
 Tracking cookies: wij plaatsen cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat
gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website
hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen
ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze
geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via
de instellingen van uw browser verwijderen.
 Google Analytics: op deze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf
Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Aangetekendversturen.com gebruikt deze dienst om
rapportages te krijgen over de wijze waarop van de website gebruikt wordt gemaakt en de
kwaliteit en effectiviteit te meten. Wij maken gebruik van Google Analytics op de wijze die
door de Autoriteit Persoonsgegevens is voorgeschreven om te kunnen vallen onder de
uitzondering in de cookiewet, waardoor wij geen voorafgaande toestemming van u nodig
hebben voor gebruik van Google Analytics.
 Google AdWords: Wij gebruiken Google Analytics om bij marketingcampagnes gegevens uit
AdWords voor statistische doeleinden te analyseren.
Het gebruik van deze gegevens die worden vergaard via de cookies van Google AdWords,
worden voor wat betreft Aangetekendversturen.com uitsluitend behandeld conform deze
Privacyverklaring en daarnaast voor wat betreft het gebruik door Google door het privacy
beleid van Google (http://www.google.com/policies/privacy/).

Inzien, corrigeren of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast
heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid (‘dataportabiliteit’) indien wij over digitale
persoonsgegevens beschikken die wij óf met uw toestemming verwerken óf verwerken om een
overeenkomst die wij met u hebben gesloten uit te voeren. Dat betekent dat u bij ons een verzoek
kunt indienen om de digitale persoonsgegevens die wij van u bewaren in een leesbaar
computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen met goedkeuring van
onze directe klant.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van
uw persoonsgegevens sturen naar info@aangetekendversturen.com
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, de machine
readable zone (MRZ ofwel de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en
het Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We zullen zo snel
mogelijk reageren op uw verzoek.
Wij willen u er tevens op wijzen dat u altijd de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de
nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links vanaf onze
website bezocht kunnen worden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze derden op een
betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan.
Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Als wij deze
verklaring aanpassen, dan zullen wij dat melden op onze website. Het verdient aanbeveling om deze
verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Contact
Heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij onze organisatie. Onze contactgegevens vindt u op onze
website https://aangetekendversturen.com.

Besparing van 55%

100% Veilig en
juridisch geldig

digitaal aangetekend een brief versturen

Versturen via
Aangetekendversturen.com
is veilig en
bepaart tijd en geld

Weet u dat het ook mogelijk is om online een aangetekende brief te versturen? U hoeft dus niet meer naar een postkantoor om dit te regelen. Bovendien kost een aangetekende brief bij het postkantoor u € 8,95.Bij Aangetekendversturen.com kunt u dezelfde brief online aangetekend versturen tegen slechts € 3,95. Dat is een besparing van meer dan 55%!

Wanneer u met Aangetekendversturen.com online een document verstuurt, is dat net zo juridisch geldig als wanneer u het document verstuurt via het postkantoor.

Probeer onze gemakkelijke, goedkopere en tijdsbesparende dienst nu uit!

stuur uw aangetekende brief

Vul het formulier in om
uw aangetekende brief te versturen.

Alle velden zijn verplicht,
tenzij anders aangegeven.

Bespaar nu € 5,00 per aangetekend stuk t.o.v.
een reguliere aangetekende brief via PostNL.

Loading…

Naam *

E-mailadres Afzender *

E-mailadres Geaddresseerde *

Betreft *

Bericht *

Bijlage(n)

Bijlage(n) 2

Bijlage(n) 3

Bijlage(n) 4

Bijlage(n) 5

Meer bijlagen toevoegen

veelgestelde vragen

Is een digitaal aangetekende brief versturen, juridisch waterdicht?

Absoluut! Wanneer u met het systeem van Aangetekendversturen.com online een document verstuurt, is dat net zo juridisch geldig als wanneer u het
document verstuurt via een PostNL postkantoor.

Hoe weet ik of mijn aangetekende brief is aangekomen?

Nadat uw aangetekende stuk is verstuurd ontvangt u op uw e-mailadres een rapport waarin staat dat het bericht op het juiste adres is afgeleverd, gezien en geopend. Dit is uw bewijs dat de ontvanger uw aangetekende bericht (inclusief eventuele bijlagen) heeft ontvangen.